Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym alfa.topolanski.pl 1. Regulamin Sklepu Internetowego alfa.topolanski.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.alfa.topolanski.pl

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego alfa.topolanski.pl jest Firma Handlowa MIRPOL Maria Topolańska z siedzibą w 15-399 Białymstoku, ul Handlowa 7. REGON: 050061913; NIP: 966-063-69-96,

  oraz P.P.H.ALFA Jan Topolański z siedzibą 15-399 Białymstoku, ul Handlowa 7. REGON:050291464 NIP: 966-063-69-50 ,

 3. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.alfa.topolanski.pl

 4. W celu prawidłowego korzystania z e-sklepu wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna,

  3. w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisjidanych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

 5. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego www.alfa.topolanski.pl a także podanie następujących danych:

  1. imienia i nazwiska bądź nazwy klienta, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu.

 7. Jeżeli klient życzy sobie wystawienia faktury, dodatkowo powinien podać swój Numer Identyfikacji Podatkowej.

 8. W celu uzyskania dostępu do cen hurtowych klient taki po rejestracji musi uzyskać login i hasło po weryfikacji przez nasze firmy.

 9. Zawartość Sklepu Internetowego www.alfa.topolanski.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 10. Po przesłaniu zgłoszenia klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w którym otrzymuje między innymi dane dotyczące rodzaju i ilości towaru, ceny zamawianych towarów oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki.

 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po przelaniu przez klienta środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy lub po wskazaniu Klienta na wysyłkę za pobraniem (płatną przy odbiorze) i po przesłaniu klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia.

 12. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili zawarcia umowy. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt na nr telefonu 85 868 17 95 bądź 85 742 63 77 lub mailem sklep@topolanski.pl. Modyfikacja zamówienia lub anulowanie zamówienia po zawarciu umowy nie jest możliwe.

 13. Zamówiony towar można odebrać w magazynie firmowym w Białymstoku, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7. Towar może być przetransportowany do siedziby klienta lub w inne miejsce wskazane przez klienta w przypadku zawarcia dodatkowej umowy na usługę transportową.

 14. W przypadku zamówienia na podstawie dodatkowej umowy usługi transportowej, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku, których dostawa nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru zamówionego towaru. Koszty związane z ponowną dostawą oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

  1. UWAGA: Obejrzyj dokładnie paczkę zanim podpiszesz odbiór, sprawdź czy nie ma uszkodzeń, jeśli uznasz, że paczka jest uszkodzona NIE PODPISUJ ODEBRANIA OTWÓRZ JĄ W OBECNOŚCI KURIERA !!! - spisz protokół‚ z dostawcą. W uszkodzonej paczce towary mogły też zostać uszkodzone, jeżeli odbierzesz uszkodzoną paczkę reklamacja towarów uszkodzonych mechanicznie może zostac odrzucona. To samo tyczy się przy przesyłkach narażonych na zbicie, połamanie ZAWSZE OTWIERAJ PACZKĘ W OBECNOŚCI DOSTAWCY. 

 15. Ceny w Sklepie Internetowym www.alfa.topolanski.pl wyrażone są w złotych polskich. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.

 16. W przypadku braku towaru w magazynie klient jest informowany o tym fakcie w mailu będącym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 17. Czas realizacji zamówienia (od daty zawarcia umowy do dnia możliwości odbioru towaru z magazynu) wynosi 2 dni robocze.

 18. Do każdego wydania towaru dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

 19. Do czasu zawarcia umowy sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

 20. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Handlowej MIRPOL nie są przyjmowane.

 21. W przypadku rezygnacji przez klienta z odbioru towaru po jego wysłaniu, kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki.

 22. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością dostawy.

 23. ZWROT TOWARU: Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki FH MIRPOL ma zwrócić zapłatę zasady reklamacji umieszczone są poniżej regulaminu. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 24. REKLAMACJE: Wszystkie oferowane przez nas towary objęte są 6-cio miesięczna gwarancją (chyba ze w karcie produktu jest zaznaczone inaczej).

 25. Firma Handlowa Mirpol jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego zamieszczonego poniżej regulaminu. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu państwa danych oraz opisanie usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz punkt mieszczący się w Białymstoku, przy ulicy Handlowej 7.
  Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.

 26. Termin rozpatrzenia reklamacji przez F.H. Mirpol wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty, mające gwarancję F.H. MIRPOL są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

 27. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną.

 28. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  1. produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne

  2. plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu)

  3. wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej

  4. usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

 29. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone Firma Handlowa Mirpol ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

 30. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczeństwo w czasie transportu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

 31. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

 32. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 33. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać elektornicznie na adres sklep@topolanski.pl lub pisemnie w formie listu poleconego na adres: sprzedawcy podany w pkt 2 Regulaminu.

 34. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie internetowej sklepu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

 35. Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą.

 36. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie.

 37. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 38. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 39. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.alfa.topolanski.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.Kontakt: od 8 do 17

85 742 63 77

85 868 17 95

Tu podaj tekst alternatywny

Twój koszyk:

Razem: zł (brutto)
zł (netto)

Twój koszyk jest pusty.

Przejdź do kupna